CARD INVEST


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Card Invest, gevestigd te Utrecht,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht.   


Artikel I
TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Card Invest gevestigd te Utrecht, hierna te noemen de gebruiker. De contractspartij (opdrachtgever, koper, e.d.) van de gebruiker zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.Artikel II
AANBIEDINGEN/OFFERTES

- Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

- Indien tussen de datum van sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.
Mocht tussen voormelde date een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.Artikel III
OVEREENKOMSTEN

- Overeenkomsten binden de gebruiker slechts na schriftelijke bevestiging aan de wederpartij.
- Afspraken met personeelsleden van de gebruiker die niet tot rechtsgeldige vertegenwoordiging bevoegd zijn, binden de gebruiker slechts indien   schriftelijke bevestiging van de zijde van de gebruiker heeft plaatsgevonden.


Artikel IV
LEVERING

Orders groter, gelijk € 90,00 exclusief BTW franco. Orders kleiner € 90,00 exclusief BTW € 7,50 vrachtkosten voor rekening contractspartij. De leveringstermijn vangt, na sluiting van de overeenkomst , aan op het moment dat de gebruiker alle voor het verrichten van de werkzaamheden van belang zijnde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Aflevering geschiedt op één door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken voor risico van de wederpartij.
Indien het niet mogelijk blijkt de zaken bij de wederpartij te bezorgen/af te leveren is de gebruiker bevoegd, de bestelde zaken/materialen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of te vernietigen. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.
De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij zekerheid van hem te verlangen alvorens tot (af)levering over te gaan.


Artikel V
TRANSPORT

Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze en voor diens rekening en risico.
Niet-geaccepteerde bestellingen en/of bestellingen die niet kunnen worden bezorgd/afgeleverd worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen; één en ander conform het bepaalde in art. IV.


Artikel VI
RECHT VAN RETOUR

In beginsel bestaat er op alle leveranties geen recht van retour.
Door het recht van retour kan aan de wederpartij de bevoegdheid worden gegeven van de gebruiker afgenomen en niet door de wederpartij verkochte zaken aan de gebruiker te retourneren onder creditering van de koopprijs naar rato.
Van het recht van retour kan slechts sprake zijn indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
Indien het recht van retour is overeengekomen kan dit slechts gelden voor zaken die in dezelfde staat verkeren als waarin ze zijn verkocht, alsmede indien het recht van retour door de wederpartij binnen de daartoe overeengekomen termijn is ingeroepen.
In geval van retourzendingen krachtens het recht van retour, zijn de kosten van verzending voor rekening van de wederpartij. Het risico voor de te verzenden zaken is voor de wederpartij totdat de retourzending bij de gebruiker is afgeleverd.
De met de retourzending overeenstemmende creditering(en) zullen worden verrekend met openstaande of toekomstige vorderingen op de wederpartij.


Artikel VII
EIGENDOMSVOORBEHOUD

De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het  recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.


Artikel VIII
DISPLAYS
Behoudens voorzover zulks tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, blijven molens en andere displaymaterialen en voorzieningen eigendom van de gebruiker.


Artikel IX
PAND  /WARRANTAGE
De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, dienst verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


Artikel X
BETALING

Betaling dient binnen dertig dagen na de factuurdatum -ook indien conform art. IV niet kan worden geleverd- netto contant, te geschieden.
Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een toeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
en de facturering betrekking heeft op een gedeeltelijke betaling, zal de gehele openstaande vordering terstond opeisbaar zijn.
zal de wederpartij aan de gebruiker, over de gehele vordering een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform art. 6:119/120 BW, vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
en de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende een door de gebruiker te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen (waaronder de kosten van een faillissementsaanvrage) voor rekening van de wederpartij. Laatstgenoemde zal terzake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim zijn geldt.
Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment het moment van ingebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel XI
RECLAMES/RETOURZENDINGEN

De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten en/of afwijkingen van de opdracht worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van gebruiker te worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen zeven dagen na ontvangst van de zaken aan gebruiker te worden gemeld.
Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijn aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elke recht op reclame.
Ingeval van terecht reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel XII.


Artikel XII
AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

Indien zich in de geleverde producten kennelijke materiaal-, en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die materialen kosteloos te verangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geringe verschillen in kleur, maat, uitvoering, tekst e.d. in latere bestellingen van eerder geleverde zaken.
De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade/-storing, derving van inkomsten, verhoging van kosten of dergelijke schade, al dan niet door derden geleden.
Voor handelen en/of nalaten van de gebruiker en/of diens personeelsleden en/of door de gebruiker ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt de gebruiker geen aansprakelijkheid, behoudens voorzover bij voornoemde personen sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid.
De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van termijnen van levering en/of beëindiging van werkzaamheden.
Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden.
De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover voormelde schade is ontstaan:

door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
doordat de wederpartij niet conform de door de gebruiker gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
door schending van octrooien/licenties of dergelijke rechten, alsmede fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.


ARTIKEL XIII
WANPRESTATIE/VERZUIM

Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare tekortkoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen de partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, wetswijziging, beslaglegging, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; ziekte van personeel; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; transportmoeilijkheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.


ARTIKEL XIV
ONTBINDING/OPSCHORTING/ANNULERING

De wederpartij doet afstand van alle rechten op vernietiging/ontbinding van de overeenkomst en opschorting van diens uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (art. 3:44, 6:52, 228, 265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen) tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
Indien de wederpartij enige krachtens de wet en/of deze algemene voorwaarden op hem rustende verplichting niet, of niet behoorlijk, nakomt, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.
Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, al dan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker terzake. De gebruiker kan bepalen dat een hoger percentage zal zijn verschuldigd.
Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


ARTIKEL XV
VERREKENING (COMPENSATIE)
Indien de wederpartij, uit welken hoofde dan ook, één of meer tegenvorderingen tegen de gebruiker heeft, danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening (compensatie), geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt, of in staat van faillissement wordt verklaard.


ARTIKEL XVI
FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en voor de nakoming ervan adequate zekerheid stelt.


ARTIKEL XVII
TUSSENHANDEL/PARTICULIEREN
De wederpartij doet jegens de gebruiker afstand van diens uit art. 6:244 BW voortvloeiende rechten.


ARTIKEL XVIII
TOEPASSELIJKHEID RECHT/BEVOEGDE RECHTER
Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter te Lelystad, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.

                                                                               -----------------------------------